อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

ระดับปริญญาตรี

สาขาวิชา ชั้นปี ภาคปกติ ภาคพิเศษ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ๑. นางสาวสุนิสา ริมเจริญ
๒. นางสาวพรวณัฐ ธนพลภัควัฒน์
๓. นายโกเมศ อัมพวัน
๑. นางสาวสุนิสา ริมเจริญ
๒. นางสาวพรวณัฐ ธนพลภัควัฒน์
๓. นายโกเมศ อัมพวัน
๑. นายจิระ จตุรานนท์
๒. นายกฤษณะ ชินสาร
๑. นายจิระ จตุรานนท์
๒. นายกฤษณะ ชินสาร
๑. นายภูสิต กุลเกษม
๒. นายพงษ์วุฒิ ดวงศรี
๑. นายภูสิต กุลเกษม
๒. นายพงษ์วุฒิ ดวงศรี
๑. นายจักริน สุขสวัสดิ์ชน
๒. นางสาวเบญจภรณ์ จันทรกองกุล
๑. นายจักริน สุขสวัสดิ์ชน
๒. นางสาวเบญจภรณ์ จันทรกองกุล
เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑. นางสาวกันทิมา อ.อนละออ
๒. นายณัฐนนท์ ลีลาตระกูล
๓. นางอุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน
๑. นางสาวกันทิมา อ.อนละออ
๒. นายณัฐนนท์ ลีลาตระกูล
๓. นางอุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน
๑. นายประจักษ์ จิตเงินมะดัน
๒. นางคนึงนิจ กุโบลา
๑. นายประจักษ์ จิตเงินมะดัน
๒. นางคนึงนิจ กุโบลา

(หลักสูตรต่อเนื่อง ๒ ปี)
๑. นายวิทวัส พันธุมจินดา
๒. นางอุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน
๓. นายประวิทย์ บุญมี
๑. นายวิทวัส พันธุมจินดา
๒. นางอุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน
๓. นายประวิทย์ บุญมี
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ๑. นางสาวสุรางค์รัตน์ เชาว์โคกสูง
๒. นางคนึงนิจ กุโบลา
๓. นางสาวนวลศรี เด่นวัฒนา
๑. นางอธิตา อ่อนเอื้อน
๒. นายจอห์น เกตวูด แฮม
๓. นายธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์
๑. นายธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์
๒. นางสาวนวลศรี เด่นวัฒนา
๑. นางอธิตา อ่อนเอื้อน

 

ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก

สาขาวิชา ภาคปกติ ภาคพิเศษ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับปริญญาโท
๑. นางคนึงนิจ กุโบลา
๒. นางสุรางคนา ธรรมลิขิต
๑. นางสาวสุวรรณา รัศมีขวัญ
๒. นางอุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ระดับปริญญาโท
๑. นายณัฐนนท์ ลีลาตระกูล
๒. นางสาวสุนิสา ริมเจริญ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ระดับปริญญาเอก
๑. นายกฤษณะ ชินสาร
๒. นายจักริน สุขสวัสดิ์ชน
๓. นายโกเมศ อัมพวัน

 

ทำหน้าที่

๑. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย การเลือกวิชาเรียน การขอเพิ่ม ถอน และงดรายวิชาเรียน การย้ายคณะ ย้ายสาขาวิชา และเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองว่านิสิตศึกษาครบหลักสูตรเพื่อขอรับปริญญา

๒. ดูแล ติดตามการเรียนของนิสิตให้เป็นไปตามแผนการศึกษา รวมทั้งแนะนำการวางแผนการเรียนที่เหมาะสมให้แก่นิสิตที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่มีผลการเรียนต่ำ

Permanent link to this article: https://insa.buu.ac.th/2010/?page_id=1251