Jun 20

โครงการ 2014 ASEAN-Korea Multimedia Competition

ด้วยสำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) ร่วมกับ ASEAN-Korea Center เชิญชวนนิสิตหรือผู้สนใจที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี ส่งผลงานเข้าประกวดเข้าแข่งขันในโครงการ 2014 ASEAN-Korea Multimedia Competition ภายใต้หัวข้อ ASEAN Lifestyle  โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโอกาสในการจัดแสดงในนิทรรศการที่เมืองโซลและตามสถานที่จัดแสดงในท้องถ่ินเกาหลี ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ http://mmc2014.aseankorea.org/#/   เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557

Permanent link to this article: https://insa.buu.ac.th/2010/?p=3849

Jun 06

การขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กูยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้รายเก่าและผู้กู้รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

ด้วยกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0351/2557 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2557 เรื่อง การขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ระเภทผู้กู้รายเก่าและผู้กู้รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นิสิตที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ทราบและดำเนินการตามประกาศต่อไป  ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://affairs.buu.ac.th/index.php/detailbyteam/getdataNews/3/  (รายละเอียด)

Permanent link to this article: https://insa.buu.ac.th/2010/?p=3840

Jun 02

รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุน “Panda Antivirus Thailand”

ด้วยบริษัท สกายซอฟท์ จำกัด มีความประสงค์สนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนนิสิต ให้มีความรู้วิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นจำนวน 1 ทุน ทุนละ 5,000 บาท เป็นทุนให้เปล่า  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ (ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ พี่เก่ง ชั้น 4 สำนักงานจัดการศึกษา) ถึง วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

รายละเอียด

Permanent link to this article: https://insa.buu.ac.th/2010/?p=3836

May 22

โครงการประกวดข้อเขียนแรงบันดาลใจจากหนังสือ “ชีวิตใหม่”

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดข้อเขียนแรงบันดาลใจจากหนังสือ “ชีวิตใหม่2”  ชิงเงินรางวัล 30,000 บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 มิถุนายน 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 090 9155993 หรือที่ www.amatafoundton.org

(รายละเอียด) 

Permanent link to this article: https://insa.buu.ac.th/2010/?p=3828

May 08

กิจกรรม “ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน”

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาตนเองให้ก้าวทันสู่ประชาคมอาเซียน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  (รายละเอียด)

Permanent link to this article: https://insa.buu.ac.th/2010/?p=3823