การเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดจากอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

มหาวิทยาลัย ได้จัดทำประกาศ เรื่อง การเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดจากอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  โดย นิสิตสำรองเงินค่ารักษาพยาบาลก่อน แล้วนำ ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ และสำเนาบัตรนิสิต ติดต่อขอเบิกค่ารักษาพยาลาลได้ที่ ห้อง ๒๑๒ กลุ่มงานบริการนิสิต กองกิจการนิสิต อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น ๒ ในวัน และเวลาราชการ   (รายละเอียดประกาศ)

Permanent link to this article: https://insa.buu.ac.th/2010/?p=3878