«

»

Sep 15

Print this Post

การเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดจากอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

มหาวิทยาลัย ได้จัดทำประกาศ เรื่อง การเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดจากอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  โดย นิสิตสำรองเงินค่ารักษาพยาบาลก่อน แล้วนำ ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ และสำเนาบัตรนิสิต ติดต่อขอเบิกค่ารักษาพยาลาลได้ที่ ห้อง ๒๑๒ กลุ่มงานบริการนิสิต กองกิจการนิสิต อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น ๒ ในวัน และเวลาราชการ   (รายละเอียดประกาศ)

Permanent link to this article: https://insa.buu.ac.th/2010/?p=3878

  • Thanwa Im’noble

    ถ้าโดนกระรอกกัด ถือเป็นอุติเหตุหรือป่าวครับ แล้วหากได้ไปรักษาที่ รพ.ม.บูรพา แต่ไม่ได้เเสดงบัตรนิสิต สามารถเบิกค่ารักษาได้หรือป่าว ถ้าได้ ต้องเตรียมอะไรไปบ้างครับ