Return to สโมสรนิสิต

หน้าที่สโมสรนิสิต

  1. ปกป้องรักษาผลประโยชน์และสิทธิอันชอบธรรมของนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจกรรมนิสิต ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมภายในคณะวิทยาการสารสนเทศ หรือกิจกรรมภายนอกคณะวิทยาการสารสนเทศ
  2. เป็นตัวแทนของนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศในการติดต่อกับสถาบันต่าง ๆ
  3. พิจารณาจัดทำนโยบายบริหารโครงการ ในแต่ละปีการศึกษา
  4. บริหารและดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้
  5. เข้าร่วมประชุมสโมสรนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศทุกครั้ง
  6. แต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ เพื่อดูแลและดำเนินงานของสโมสรนิสิต ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ตามแต่เห็นสมควรของนายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยกระทำเป็นลายลักษณ์อักษร
  7. ทำหน้าที่เลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ เพื่อคัดสรรคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ เพื่อดำรงตำแหน่งในปีการศึกษาต่อไป

Permanent link to this article: https://insa.buu.ac.th/2010/?page_id=23