Return to สโมสรนิสิต

คณะกรรมการสโมสรนิสิต

Permanent link to this article: https://insa.buu.ac.th/2010/?page_id=2039

คณะกรรมการสโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

นายวรชาติ จารุวชิรบดี (บูม) ปี ๔ วิทยาการคอมพิวเตอร์ นายกสโมสรนิสิต นายวงษ์ระวี ขันธุวาร (เฟรช) ปี ๓ วิทยาการคอมพิวเตอร์ อุปนายกฯ ฝ่ายบริหาร นายเอกวิทย์ ปานอุทัย (เอก) ปี ๔ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) อุปนายกฯ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม นายอภิรัตน์ ผกาแก้ว (แมน) ปี ๒ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ผู้ช่วยนายกฯ ฝ่ายกิจกรรม นางสาวไพรริน โฉมทองดี (จ๋า) ปี ๓ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ประธานฝ่ายการเงิน นางสาวปณิชา ติยะวัฒน์ (อิง) ปี ๒ เทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานฝ่ายประเมินผล นางสาวโสรยา ธีรกานต์อนันต์ (ปู) ปี ๒ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ประธานฝ่ายพัสดุ นางสาวนฤมล รัตนปริยานุช (ลูกปลา) …

คณะกรรมการสโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

กำลังปรับปรุง

คณะกรรมการสโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

นายอรรถพล ชัยชนะพงศ์พันธ์ (ตั้ม) ปี ๔ วิทยาการคอมพิวเตอร์ นายกสโมสรนิสิต นายอมรินทร์ คนเจน (อัม) ปี ๓ วิทยาการคอมพิวเตอร์ อุปนายกฯ ฝ่ายบริหาร นายชาญวิทย์ โสภณสุข (แบ็งค์) ปี ๔ วิทยาการคอมพิวเตอร์ อุปนายกฯ ฝ่ายวิชาการ นายสันติ วิชกูล (โน้ต) ปี ๓ วิทยาการคอมพิวเตอร์ อุปนายกฯ ฝ่ายกิจกรรม นายบรรจบ วุฒิยาสาร (ตุ๊) ปี ๔ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) อุปนายกฯ ฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ฯ นางสาวพัชรี ยังเจริญยืนยง (บี) ปี ๒ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ประธานฝ่ายการเงิน นายมนตรี งามอัครกุล (ตรี) ปี ๒ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ประธานฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล นายณัชชา …

คณะกรรมการสโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

นายสันติ วิชกูล (โน้ต) ปี ๔ วิทยาการคอมพิวเตอร์ นายกสโมสรนิสิต นายณรงค์ศักดิ์ จิตต์ประวัติ (แจ๊ค) ปี ๔ วิทยาการคอมพิวเตอร์ อุปนายกฯ ฝ่ายบริหาร นายปิยะฉัตร แจ่มใส (ฉัตร) ปี ๓ วิทยาการคอมพิวเตอร์ อุปนายกฯ ฝ่ายวิชาการ นายชลธวัช ศรีศาลา (เติ้ง) ปี ๔ วิทยาการคอมพิวเตอร์ อุปนายกฯ ฝ่ายกิจกรรม นายปราโมทย์ วนัสรุจน์ (เป้) ปี ๔ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) อุปนายกฯ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม นางสาวพัชรี ยังเจริญยืนยง (บี) ปี ๓ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ประธานฝ่ายการเงิน นายเอกพิภพ โคตรภูมี (แอ๊กซ์) ปี ๒ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ประธานฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล นายณฐกร …