Print this Page

คณะกรรมการสโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

นายสันติ วิชกูล (โน้ต)
ปี ๔ วิทยาการคอมพิวเตอร์
นายกสโมสรนิสิต
นายณรงค์ศักดิ์ จิตต์ประวัติ (แจ๊ค)
ปี ๔ วิทยาการคอมพิวเตอร์
อุปนายกฯ ฝ่ายบริหาร
นายปิยะฉัตร แจ่มใส (ฉัตร)
ปี ๓ วิทยาการคอมพิวเตอร์
อุปนายกฯ ฝ่ายวิชาการ
นายชลธวัช ศรีศาลา (เติ้ง)
ปี ๔ วิทยาการคอมพิวเตอร์
อุปนายกฯ ฝ่ายกิจกรรม
นายปราโมทย์ วนัสรุจน์ (เป้)
ปี ๔ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)
อุปนายกฯ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
นางสาวพัชรี ยังเจริญยืนยง (บี)
ปี ๓ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประธานฝ่ายการเงิน
นายเอกพิภพ โคตรภูมี (แอ๊กซ์)
ปี ๒ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประธานฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล
นายณฐกร ธนเศรษ (ขวัญ)
ปี ๒ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประธานฝ่ายสาราณียกร
นายสุภัทร ศิริศักดิ์ภิญโญ (เท่ห์)
ปี ๓ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประธานฝ่ายสถานที่
นายชัยวัฒน์ โรจน์เจริญวิวัฒน์ (เชน)
ปี ๔ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)
ประธานฝ่ายสวัสดิการ
นางสาวนฤมล รัตนปริยานุช (ลูกปลา)
ปี ๒ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประธานฝ่ายพัสดุ
นายอติศักดิ์ สุดเสน่หา (บูม)
ปี ๒ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายธนาวุฒิ คำพา (กอไผ่)
ปี ๔ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประธานฝ่ายโสตและเทคโนโลยี
นางสาวแคธรียา เอสตาคิวโอ (แคธ)
ปี ๒ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประธานฝ่ายพยาบาล
นางสาวเจือจันทร์ โชควิเศษ (กวาง)
ปี ๓ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประธานฝ่ายปฏิคม
นายภัทนกฤษณ์ ราชประโคน (เอ็ม)
ปี ๓ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประธานฝ่ายกีฬา
นายณัฐ วัฒนากิจจากุล (บอส)
ปี ๓ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประธานฝ่ายเชียร์และสันทนาการ
นายอภิชาติ จตุรนต์รัตน์ (นนท์)
ปี ๔ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประธานฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์
นายอณัฐพร ครุฑธมงคล (โบ้)
ปี ๔ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประธานฝ่ายระเบียบวินัย
นายวสวัตติ์ หาญชิงชัย (อาร์ม)
ปี ๔ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประธานฝ่ายศิลปะ

นายณัชชา อรุณฉาย (จุ๊)
ปี ๓ วิทยาการคอมพิวเตอร์
หัวหน้าฝ่ายแสงเสียง

นายธนวัฒน์ เซี่ยงฉิน (ผิน)
ปี ๓ วิทยาการคอมพิวเตอร์
หัวหน้าฝ่ายภาพถ่าย
นายมนตรี งามอัครกุล (ตรี)
ปี ๓ วิทยาการคอมพิวเตอร์
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีออนไลน์
นางสาวสุกานดา ธรรมดา (ทราย)
ปี ๓ วิทยาการคอมพิวเตอร์
หัวหน้าฝ่ายสันทนาการ
นางสาวเพียงพิณ ขวัญศุภฤกษ์ (พิณ)
ปี ๒ วิทยาการคอมพิวเตอร์
หัวหน้าฝ่ายผู้นำเชียร์
นายวรชาติ จารุวชิรบดี (บูม)
ปี ๓ วิทยาการคอมพิวเตอร์
เลขานุการ
นายอนันท์ วรรณจินดาพร (กัน)
ปี ๒ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยเลขานุการ

วาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ตามคำสั่งคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๖ / ๒๕๕๔
และ ตามคำสั่งคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๑๔ / ๒๕๕๔

Permanent link to this article: https://insa.buu.ac.th/2010/?page_id=416