สโมสรนิสิต

Permanent link to this article: https://insa.buu.ac.th/2010/?page_id=8

คณะกรรมการสโมสรนิสิต

คณะกรรมการสโมสรนิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ คณะกรรมการสโมสรนิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ คณะกรรมการสโมสรนิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

หน้าที่สโมสรนิสิต

ปกป้องรักษาผลประโยชน์และสิทธิอันชอบธรรมของนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจกรรมนิสิต ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมภายในคณะวิทยาการสารสนเทศ หรือกิจกรรมภายนอกคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นตัวแทนของนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศในการติดต่อกับสถาบันต่าง ๆ พิจารณาจัดทำนโยบายบริหารโครงการ ในแต่ละปีการศึกษา บริหารและดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้ เข้าร่วมประชุมสโมสรนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศทุกครั้ง แต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ เพื่อดูแลและดำเนินงานของสโมสรนิสิต ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ตามแต่เห็นสมควรของนายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยกระทำเป็นลายลักษณ์อักษร ทำหน้าที่เลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ เพื่อคัดสรรคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ เพื่อดำรงตำแหน่งในปีการศึกษาต่อไป

โครงสร้างการบริหารสโมสรนิสิต

โครงสร้างการบริหารสโมสรนิสิต โครงสร้างการบริหารระหว่างสโมสรนิสิตและสาขาชั้นปี

ทำเนียบนายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ

นายอรรถพล  ชัยชนะพงศ์พันธ์ นายสันติ  วิชกูล นายวรชาติ  จารุวชิรบดี นายชัยวัฒน์  งาสาร