Print this Page

คณะกรรมการกิจการนิสิต

peckอาจารย์ประจักษ์ จิตเงินมะดัน
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ
ประธานกรรมการ

nijดร.คนึงนิจ กุโบลา
กรรมการ
janeอาจารย์อธิตา อ่อนเอื้อน
กรรมการ
krisanaผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร
กรรมการ
pleดร.อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน
กรรมการ
mateดร.โกเมศ อัมพวัน
กรรมการ
kengนายกรสหนันท์ ต่อพงษ์พันธุ์
กรรมการและเลขานุการ

Permanent link to this article: https://insa.buu.ac.th/2010/?page_id=27