Return to ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

การใช้เลขไทยในหนังสือต่างๆ

เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ทำบันทึกข้อความ เรื่อง ขอความร่วมมือใช้เลขไทยในหนังสือราชการ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการร่วมกันสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์เอกลักษณ์ของชาติ

จึงขอความร่วมมือนิสิตที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ ใช้เลขไทยในหนังสือขออนุญาตต่างๆ เช่น หนังสือขอเสนอโครงการฯ , หนังสือขออนุญาตจัดกิจกรรม , หนังสือขอใช้สถานที่ , หนังสือขอเรียนเชิญเป็นประธาน , หนังสือเรียนเชิญร่วมงาน , โครงการ , กำหนดการ ฯลฯ

ฟอนต์แห่งชาติ TH Sarabun New


แบบฟอร์มเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

 

แบบฟอร์มรายงานผลโครงการ

 

แบบฟอร์มทั่วไป / คู่มือ

 

แบบฟอร์มสโมสรนิสิต

 

ขอขอบคุณเว็บกิจการนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ (http://scsa.buu.ac.th) ที่เอื้อเฟื้อรูปแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ได้นำมาพัฒนาปรับปรุง

 

หมายเหตุ (สำหรับสาขาวิชา)

 1. ในกรณีที่ประสงค์จะขอใช้สถานที่ภายในบริเวณคณะวิทยาการสารสนเทศ ให้กรอกแบบฟอร์มขอใช้สถานที่ภายในบริเวณคณะวิทยาการสารสนเทศด้านบน
 2. ในกรณีที่ประสงค์จะขอใช้สถานที่ภายในบริเวณคณะอื่นๆในมหาวิทยาลัย ให้กรอก แบบฟอร์มขอใช้สถานที่ภายในบริเวณคณะวิทยาการสารสนเทศด้านบน แต่เปลี่ยนจากคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นคณบดีคณะที่ต้องการใช้สถานที่ภายในคณะนั้น
 3. ในกรณีที่ ประสงค์จะขอใช้สถานที่ดังต่อไปนี้ ลานกิจกรรมนิสิต 50 ปี เทาทอง (ลานเจ็ดสี)  และลานกิจกรรมนิสิตใหม่ ให้ติดต่อที่กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต (แคนทีน)
 4. ในกรณีที่ประสงค์จะขอใช้สถานที่อื่น ๆ ที่นอกเหนือจากข้างต้น เช่น อาคารโภชนาคาร ให้ติดต่อที่กองอาคารและสถานที่ ชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี อาคารภปร.
 5. รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คือ นายประจักษ์ จิตเงินมะดัน
 6. ชื่อประธานสาขาวิชาระดับปริญญาตรี ให้ใช้ตามนี้
  – ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คือ ดร.สุนิสา ริมเจริญ
  – ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ดร.อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน
  – ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คือ นางอธิตา อ่อนเอื้อน

Permanent link to this article: https://insa.buu.ac.th/2010/?page_id=12