ก.ย. 15

การเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดจากอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

มหาวิทยาลัย ได้จัดทำประกาศ เรื่อง การเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดจากอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  โดย นิสิตสำรองเงินค่ารักษาพยาบาลก่อน แล้วนำ ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ และสำเนาบัตรนิสิต ติดต่อขอเบิกค่ารักษาพยาลาลได้ที่ ห้อง ๒๑๒ กลุ่มงานบริการนิสิต กองกิจการนิสิต อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น ๒ ในวัน และเวลาราชการ   (รายละเอียดประกาศ)

Permanent link to this article: http://insa.buu.ac.th/2010/?p=3878

ก.ย. 15

การขอผ่อนผันการเรียกพล ปีการศึกษา 2557

ด้วยมหาวิทยาลัย ได้จัดทำประกาศ เรื่อง การขอผ่อนผันการเรียกพล ปีการศึกษา 2557 โดยนิสิตที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์ผ่อนผันการเรียกพล ให้นำเอกสาร ติดต่อที่กลุ่มงานบริการนิสิต ชั้น 2 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน – 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ในเวลาราชการ (รายละเอียดประกาศ)

Permanent link to this article: http://insa.buu.ac.th/2010/?p=3875

ส.ค. 26

ติดตามนิสิตที่ยังไม่ดำเนินการตามกำหนดส่งเอกสารแบบคำขอกู้ กยศ. ปีการศึกษา 2557

นิสิตที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อส่งเอกสารแบบคำขอกู้ กยศ. ปีการศึกษา 2557 ด่วนที่สุดค่ะ

1. นางสาวสาวิตรี  สุขนิล

2. นายกิตติพงษ์  เมฆพัฒน์

3. นางสาวกมลวรรณ  สมุนไพร

4. นายอรรณพ  รักนาย

5. นายพีระพัฒน์  สนองสุข

6. นายพีระ  งามพงษ์

7. นายก่อเกียรติ  ชาวเขา

8. นางสาวกุลิสรา  อังสุรินทร์

9. นายธีรเดช  ขันสะกุ

10. นางสาวอนุชตา  เข่งสมุทร์

11. นายสุธิเมธณัฐฎ์  เนียมหลาง

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

Permanent link to this article: http://insa.buu.ac.th/2010/?p=3870

ส.ค. 14

กองกิจการนิสิต รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

ด้วยกลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต กองกิจการนิสิต ได้รับการสนับสนุนเงินจัดสรรจากบริษัท ห้างร้าน หน่วยงานของรัฐและงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาเป็น 2 ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ 1 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 13-17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ช่วงที่ 2 เปิดรับสม้ครระหว่างวันที่ 15-30 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ในการนี้ นิสิตที่ประสงค์จะสมัครขอให้ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบ ได้ที่  พี่ยุ  ชั้น 5 สำนักงานคณบดี  หรือพี่เก่ง  ชั้น 4 สำนักงานจัดการศึกษา ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ดาวโหลด

สำเนาประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

 

 

Permanent link to this article: http://insa.buu.ac.th/2010/?p=3865

ก.ค. 15

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก (ค่าไฟฟ้าและค่าประกันของเสียหาย) ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ตามที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บค่าบริการหอพัก สำหรับนิสิตที่พักอาศัยในหอพัก 14 หอพัก 15 หอพัก 50 ปี เทา-ทอง หอพักเทา-ทอง 2 และหอพักเทา-ทอง 3 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 ถึง 2556 เพื่อนำไปหักค่าใช้จ่ายที่หอพักเรียกเก็บ ได้แก่ค่ากุญแจกรณีไม่คืนกุญแจ เงินชดใช้กรณีทรัพย์สินภายในหอพักที่ชำรุดสูญหายหรือเสียหาย ค่าไฟฟ้า แล้วหากมีเงินเหลือืนเงินส่วนที่เหลือแก่นิสิต และกำหนดไว้ว่าให้นิสิตติดต่อขอรับเงินส่วนที่เหลือคืนภายใน 90 วัน หากพันกำหนดถือว่านิสตไม่ประสงค์จะขอรับเงินคืน

โดยนิสิตสามารถดำเนินการได้ ตามประกาศแนบ  รายละเอียด

Permanent link to this article: http://insa.buu.ac.th/2010/?p=3862

หน้า 1 จาก 3712345...102030...หน้าสุดท้าย »