Return to คณะกรรมการสโมสรนิสิต

คณะกรรมการสโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

นายอรรถพล ชัยชนะพงศ์พันธ์ (ตั้ม)
ปี ๔ วิทยาการคอมพิวเตอร์
นายกสโมสรนิสิต
นายอมรินทร์ คนเจน (อัม)
ปี ๓ วิทยาการคอมพิวเตอร์
อุปนายกฯ ฝ่ายบริหาร
นายชาญวิทย์ โสภณสุข (แบ็งค์)
ปี ๔ วิทยาการคอมพิวเตอร์
อุปนายกฯ ฝ่ายวิชาการ
นายสันติ วิชกูล (โน้ต)
ปี ๓ วิทยาการคอมพิวเตอร์
อุปนายกฯ ฝ่ายกิจกรรม
นายบรรจบ วุฒิยาสาร (ตุ๊)
ปี ๔ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)
อุปนายกฯ ฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ฯ
นางสาวพัชรี ยังเจริญยืนยง (บี)
ปี ๒ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประธานฝ่ายการเงิน
นายมนตรี งามอัครกุล (ตรี)
ปี ๒ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประธานฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล
นายณัชชา อรุณฉาย (จุ๊)
ปี ๒ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประธานฝ่ายสาราณียกร
นายชลธวัช ศรีศาลา (เติ้ง)
ปี ๓ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประธานฝ่ายสถานที่
นายอัครพล เดชากิตติ (เต้ย)
ปี ๒ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประธานฝ่ายสวัสดิการ
นายณรงค์ศักดิ์ จิตต์ประวัติ (แจ๊ค)
ปี ๓ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประธานฝ่ายพัสดุ
น.ส.มณัฐชนก จิตติเรืองเกียรติ (พั้นซ์)
ปี ๓ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายสุภัทร ศิริศักดิ์ภิญโญ (เท่ห์)
ปี ๒ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประธานฝ่ายพยาบาล
นายพิทยา วงสะกด (กอล์ฟ)
ปี ๔ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประธานฝ่ายกีฬา
นางสาวเจือจันทร์ โชควิเศษ (กวาง)
ปี ๒ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประธานฝ่ายปฏิคม
นายเฉลิมพร ดวงเดือน (เรน)
ปี ๔ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประธานฝ่ายแสงเสียง
นายธนวัฒน์ สังข์เกษม (โต๋)
ปี ๓ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประธานฝ่ายเชียร์
นายณัฐ วัฒนากิจจากุล (บอส)
ปี ๒ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประธานฝ่ายผู้นำเชียร์
นางสาวสุกานดา ธรรมดา (ทราย)
ปี ๒ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประธานฝ่ายสันทนาการ
นายวรชาติ จารุวชิรบดี (บูม)
ปี ๒ วิทยาการคอมพิวเตอร์
เลขานุการ
นางสาวถาวรีย์ สุขเกษม (ถา)
ปี ๒ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยเลขานุการ

วาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  ถึง  ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ตามคำสั่งคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่  ๐๓๕ / ๒๕๕๓

Permanent link to this article: https://insa.buu.ac.th/2010/?page_id=20