กิจการนิสิต

Permanent link to this article: https://insa.buu.ac.th/2010/?page_id=1333

ติดต่อรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

อาจารย์อธิตา อ่อนเอื้อน รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20131 โทร: 0-3810-3096 Email: athitha.c@gmail.com    

หน้าที่กิจการนิสิต

กำลังปรับปรุง

คณะกรรมการกิจการนิสิต

อาจารย์ประจักษ์ จิตเงินมะดัน รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ ประธานกรรมการ ดร.คนึงนิจ กุโบลา กรรมการ อาจารย์อธิตา อ่อนเอื้อน กรรมการ ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร กรรมการ ดร.อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน กรรมการ ดร.โกเมศ อัมพวัน กรรมการ นายกรสหนันท์ ต่อพงษ์พันธุ์ กรรมการและเลขานุการ