ดาวน์โหลด

Permanent link to this article: https://insa.buu.ac.th/2010/?page_id=807

ดาวน์โหลดเอกสาร

การใช้เลขไทยในหนังสือต่างๆ เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ทำบันทึกข้อความ เรื่อง ขอความร่วมมือใช้เลขไทยในหนังสือราชการ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการร่วมกันสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์เอกลักษณ์ของชาติ จึงขอความร่วมมือนิสิตที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ ใช้เลขไทยในหนังสือขออนุญาตต่างๆ เช่น หนังสือขอเสนอโครงการฯ , หนังสือขออนุญาตจัดกิจกรรม , หนังสือขอใช้สถานที่ , หนังสือขอเรียนเชิญเป็นประธาน , หนังสือเรียนเชิญร่วมงาน , โครงการ , กำหนดการ ฯลฯ ฟอนต์แห่งชาติ TH Sarabun New ดาวน์โหลดฟอนต์ TH Sarabun New สำหรับแบบฟอร์มและหนังสือราชการต่าง ๆ วิธีการติดตั้งฟอนต์ TH Sarabun New แบบฟอร์มเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม สโมสรนิสิต หนังสือเสนอโครงการฯ เพื่อจัดกิจกรรม (สโมสรนิสิต) หนังสือขออนุญาตจัดกิจกรรม (สโมสรนิสิต) แบบฟอร์มโครงการ (งานกิจกรรมนิสิต) แบบฟอร์มโครงการกิจกรรมนิสิต (สโมสรนิสิตและสาขาวิชา) หนังสือขอใช้สถานที่ (สโมสรนิสิต) …

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ข้อบังคับ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนิสิต ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ.2552 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง องค์การนิสิต ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง สภานิสิต ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ชมรมกิจกรรม ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง กลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ. 2552 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการกระทำความดีของนิสิต เพื่อรับการชดเชยคืนคะแนนความประพฤติ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการตัดคะแนนความประพฤตินิสิต ระเบียบ ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการส่งเสริมและการสนับสนุนนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง พ.ศ. 2551 ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย “กองทุนภูมิพล” ในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2552 ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย “กองทุนสิรินธร” ในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2552 ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการนิสิต พ.ศ. 2552 …