insa admin

Author's posts

ขอเชิญนิสิตชั้นปีสุดท้าย เข้าร่วมงาน BUU Job Fair 2013

Permanent link to this article: https://insa.buu.ac.th/2010/?p=3370

ขอเชิญนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ทุกสาขาชั้นปี เข้าร่วมกีฬาประเพณีสามวิทย์ ครั้งที่ ๒ (SIA Games #2)

ขอเชิญนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ทุกสาขาชั้นปี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสากล กีฬาฮาเฮ ร่วมแสดง และร่วมชมการแสดงพิธีเปิด-ปิด กีฬาประเพณีสามวิทย์ ครั้งที่ ๒ โดยเป็นกีฬาสามสัมพันธ์นิสิตระหว่างนิสิตทั้ง ๓ คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ และคณะวิทยาการสารสนเทศ ซึ่งแต่เดิมทั้ง ๓ คณะนี้เคยเป็นภาควิชาหนึ่งในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์  และในปีนี้คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมดังกล่าว  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖  มีรายละเอียดตามกำหนดการคลิก ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook : http://www.facebook.com/siaGames หรือติดรายละเอียดได้ที่ facebook สโมสรนิสิต : http://www.facebook.com/SmoInformaticsBuu

Permanent link to this article: https://insa.buu.ac.th/2010/?p=3342

ขอความกรุณาไม่นำรถมาจอดตลอดสองฝั่งถนนลงหาดบางแสน ไปจนถึงหาดบางแสน หน้าโรงแรมเดอะไทด์รีสอร์ท

ขอประชาสัมพันธ์ไปยังคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตและประชาชน เนื่องจากในวันที่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙:๐๐ น. – ๑๓:๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จฯ ทรงเปิดการประชุมวิชาการ PACCON2013 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท สถานีตำรวจภูธรแสนสุข และมหาวิทยาลัยบูรพา ขอความกรุณาไม่นำรถมาจอดตลอดสองฝั่งถนนลงหาดบางแสน ไปจนถึงหาดบางแสน หน้าโรงแรมเดอะไทด์รีสอร์ท ตั้งแต่ เวลา ๐๐.๐๐ น. ของ วันที่ ๒๒ ม.ค. ๒๕๕๖ จนกว่าจะเสด็จฯ กลับ ขอความกรุณาประชาสัมพันธ์ต่อ ๆ กันไปด้วยจะขอบคุณยิ่ง

Permanent link to this article: https://insa.buu.ac.th/2010/?p=3322

ปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีสุดท้ายของการเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กำหนดจัดงานปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๑ หอประชุมธำรง บัวศรี จึงขอเชิญชวนนิสิตที่กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของการเรียนเพื่อเข้าร่วมในวันและเวลาดังกล่าว กำหนนดการปัจฉิม56

Permanent link to this article: https://insa.buu.ac.th/2010/?p=3302

บริษัท Software Factory ประกาศรับสมัครงาน

บริษัท Software Factory ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่ง Developer (DP) Java ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ เข้าใจโครงสร้างการทำงานของ Java , HTML เข้าใจเรื่องการใช้โปรแกรม Jdeveloper studio หรือ Eclipse หรือ NetBeans ในเรื่องของการดีบัก การบิ้ว และการใช้คอนโทรลเบื้องต้นต่างๆ เข้าใจเรื่องหน้าที่การทำงานของ Client Script เช่น JQuery, Style Sheet, AJAX และ JSON เข้าใจถึงความสำคัญในการทำ UNIT Test และ Regression Test ว่าทำแล้วได้อะไร ดีอย่างไร เข้าใจว่าต้องเข้าประชุมทุกครั้งเมื่อมีการนัดหมาย เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวในการทำงาน ไม่เช่นนั้นเราจะหลุดจากเรื่องสำคัญบางอย่าง พัฒนาตัวเอง ในเรื่องของการเรียนรู้ และใส่ใจถึงวิธีการโค้ดจากแหล่งต่างๆของโลก มีความตรงต่อเวลา เข้าใจถึงการช่วยเหลือกันในทีมให้ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน บนมาตรฐานเดียวกันเท่านั้น เข้าใจถึงความสำคัญของการฟี๊ดแบคการทำงานที่ได้รับแล้วมีปัญหากลับไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงการทำงานให้ดีกว่าเดิม ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ร่วมทีมของเรา เพราะจะทำให้ภายในทีมเข้าใจกันมากขึ้น เข้าใจความสำคัญของข้อสงสัยที่เราติด อย่าผ่านให้จดไว้ …

Continue reading

Permanent link to this article: https://insa.buu.ac.th/2010/?p=3283