Nov 06

ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ รับสมัครนิสิตระดับอุดมศึกษา สมัครขอรับทุน จำนวน 50 ทุน ทุนละ 25,000 บาท โดยนิสิตต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2556 หลักสูตร 4 ปี

2. มีความประพฤติดี มีเกรดเฉลี่ย 3.15 ขึ้นไป

3. ครอบครัวมีรายได้รวมไม่เกิน 200,000 บาท ต่อปี

4. ไม่เป็นผู้รับทุนจากที่อื่น ยกเว้น กยศ.

5. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่มูลนิธิจัดขึ้นตามสมควร

ส่งเอกสารได้ที่ พี่ยุ ภายในวันอังคาร ที่ 19 พฤศจิกายน 2556  (ระเบียบการ  ใบสมัคร)

 

Permanent link to this article: https://insa.buu.ac.th/2010/?p=3695

Nov 05

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร

นิสิตที่มีความประสงค์จะขอใช้สิทธิในการผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ให้ปฏิบัติดังนี้

 • นิสิตที่ไม่สามารถไปรับหมายเรียกด้วยตนเอง ให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้ไปดำเนินการแทน
 • นิสิตที่ใช้สิทธิต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนทหาร (สด.9) ถ้าเอกสารหน้า-หลัง (ในแผ่นเดียวกัน 2 ฉบับ

หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) ถ่ายเอกสาร 2 ฉบับ

สำเนาบัตรประชาชน  2 ฉบับ

สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต  2 ฉบับ

หนังสือรับรองการเป็นนิสิต  1 ฉบับ และสำเนา 1 ฉบับ

นำเอกสารทั้งหมด ติดต่อที่ กลุ่มงานกิจการนิสิต กองกิจการนิสิต ชั้น 2 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต พร้อมกรอกแบบฟอร์ม ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ในเวลาทำการปกติ

 • นิสิตที่ยื่นเรื่องไว้แล้ว ให้ตรวจสอบรายชื่อได้ที่  เว็บไซต์กองกิจการนิสิต  ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557
 • นิสิตที่หลีกเลี่ยงขัดขืน จะได้รับโทษตามกฏหมาย

รายละเอียด

 

Permanent link to this article: https://insa.buu.ac.th/2010/?p=3689

Nov 01

การให้ความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุในแต่ละปีการศึกษาสำหรับนิสิต

ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย จะให้ความคุ้มครองระยะเวลา 3 ช่วง ดังนี้

 • นิสิตที่เริ่มเรียนต้นภาคฤดูร้อน  คุ้มครองตั้งแต่ วันที่ 24 มีนาคม 2556 เวลา 12.00 น. ถึง  วันที่ 24 มีนาคม 2557 เวลา 12.00 น.
 • นิสิตที่เริ่มเรียนภาคต้น            คุ้มครองตั้งแต่ วันที่ 28 พฤษภาคม 2556 เวลา 12.00 น. ถึง วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 เวลา 12.00 น.
 • นิสิตที่เริ่มเรียนภาคปลาย        คุ้มครองตั้งแต่ วันที่ 27 ตุลาคม 2556 เวลา 12.00 น. ถึง วันที่  27 ตุลาคม 2557 เวลา 12.00 น.

รายละเอียด

Permanent link to this article: https://insa.buu.ac.th/2010/?p=3686

Nov 01

ขอเชิญนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ทุกสาขาวิชา เข้ารับฟังการแนะแนวและเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพ

ด้วยบริษัท อัฟวาแลน จำกัด  มีความประสงค์จะบรรยายพิเศษ เพื่อแนะแนวและเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพในหัวข้อ

 • Vision For AEC 2015 Preparation
 • Opportunity For Thailand Sofware Industry
 • Market Resource Stategy to Prepare For AEC 2015
 • Tred Technology and Standard Process With Avalant

โดยจะบรรรยายในวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง SD506 ทั้งนี้สามารถแจ้งชื่อได้ที่ พี่ยุ สำนักงานคณบดี ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  เอกสารแนบ

Permanent link to this article: https://insa.buu.ac.th/2010/?p=3681

Oct 29

ขอเชิญร่วมทำบุญและร่วมงานพิธีเทศน์มหาชาติ

ขอเชิญนิสิตร่วมทำบุญ และร่วมงานพิธีเทศน์มหาชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 และ วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. ณ หอประชุมธำรง บัวศรี รายละเอียด

Permanent link to this article: https://insa.buu.ac.th/2010/?p=3678