การขอลาเรียนต้องทำอย่างไร ?

ในกรณีที่น้องเข้าร่วมกิจกรรมหรือเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมงานต่าง ๆ ให้หน่วยกิจกรรมที่น้องสังกัด ทำหนังสือถึงอาจารย์ประจำรายวิชา เพื่อขอเวลาเรียนให้น้อง แล้วทางหน่วยงานจะทำเรื่องส่งไปให้น้อง และให้น้องทำสำเนาฝากเพื่อนไปส่งอาจารย์ประจำรายวิชาอีกทีนะครับ  แต่ถ้าเป็นการลาเรียนเนื่องจากกิจส่วนตัวแนะนำให้น้องเขียนจดหมายลากิจพร้อมลายเซ็นและเบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครองครับ และให้ส่งก่อนวันที่จะหยุดเรียนหรือฝากเพื่อนส่งวันที่เรียนในรายวิชานั้นครับ (ในกรณีบางรายวิชาที่สามารถปริ้นใบลาส่งได้ น้องสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บงานกิจการนิสิต http://insa.buu.ac.th)

Permanent link to this article: https://insa.buu.ac.th/2010/?question=%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2