การชำระค่าเทอม ค่าหอในที่ไหน และช่วงเวลาในการชำระช่วงใด ?

สำหรับค่าลงทะเบียนเรียน หรือค่าเทอม สามารถชำระได้ผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร ได้ 4 แห่ง ดังนี้ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยให้น้องพิมพ์ใบ Teller Payment จากเว็บทะเบียนนิสิต โดยงานทะเบียนและสถิตินิสิตจะมีกำหนดระยะเวลาในการชำระค่าเทอมไว้ ตามปฏิทินการศึกษา หากพ้นกำหนดแล้ว น้องสามารถชำระค่าเทอมพร้อมค่าปรับ ได้ที่กองคลังและทรัพย์สิน อาคาร ภปร. ชั้น 3 ในวันและเวลาราชการครับ ส่วนค่าหอก็เช่นเดียวกัน จ่ายที่กองคลังและทรัพย์สิน

Permanent link to this article: https://insa.buu.ac.th/2010/?question=%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%a1-%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%ad%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%97