การย้ายสถานภาพนิสิตจากภาคพิเศษเป็นภาคปกติภายในคณะ มีเกณฑ์อะไรบ้างครับ ?

น้อง ๆ สามารถย้ายสถานภาพนิสิตจากภาคพิเศษเป็นนิสิตภาคปกติได้ ต้องเรียนหลักสูตรที่ไม่ใช่หลักสูตรต่อเนื่อง โดยเรียนมาแล้วประมาณ 1 ปีการศึกษา และเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75  และเรียนวิชาแกนหรือวิชาหลักของคณะหรือสาขาวิชาตามที่กำหนด (โดยน้อง ๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเปลี่ยนประเภทนิสิตจากนิสิตภาคพิเศษ เป็นนิสิตภาคปกติ พ.ศ. 2552 นะครับ)

Permanent link to this article: https://insa.buu.ac.th/2010/?question=%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81