การลงทะเบียนเพิ่มลดวิชาเรียน ทำอย่างไรบ้าง ?

เมื่อถึงช่วงเวลาเพิ่มลดรายวิชาเรียน ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้น้องไปขอบัตรเพิ่ม-ลดรายวิชาเรียน (ใบสีเหลือง มีสำเนาในตัว) ได้ที่งานทะเบียนและสถิตินิสิต ชั้น 1  อาคาร ภปร.  จากนั้นให้น้องกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของน้อง พร้อมลงรายวิชาที่ต้องการเพิ่ม หรือลด โดยในการเพิ่มรายวิชาจะต้องให้ อาจารย์ผู้สอนกลุ่มนั้น เซ็นชื่อกำกับไว้ท้ายช่องเวลาเรียน ส่วนการถอนรายวิชา ไม่ต้องให้อาจารย์ประจำวิชาเซ็นชื่อ จากนั้นรวบรวมให้อาจารย์ที่ปรึกษาของน้องเซ็นชื่อรับทราบ แล้วให้น้องบัตรเพิ่ม-ลดรายวิชาเรียน ไปส่งที่งานทะเบียนและสถิตินิสิต แล้วจึงทำการลงทะเบียนเพิ่ม-ลดรายวิชาในระบบทะเบียน (http://reg.buu.ac.th) ตามวันเวลาที่กำหนด

Permanent link to this article: https://insa.buu.ac.th/2010/?question=%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a