จะส่งเอกสารเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนให้คณบดีลงนาม สามารถส่งได้ที่ไหน ?

สำนักงานการจัดการศึกษา ชั้น 4  อาคารสิรินธร แต่ก่อนส่งลองตรวจสอบดูว่า ตนเองและอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ลงนามครบถ้วนแล้วหรือยัง และในการติดต่องานราชการให้แต่งชุดนิสิตที่ถูกระเบียบ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนิสิต ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552

Permanent link to this article: https://insa.buu.ac.th/2010/?question=%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2