ช่วงใกล้สอบไม่มีสถานที่จับกลุ่มติวหนังสือสอบ มีที่ไหนใช้ติวหนังสือได้บ้าง และสามารถจองห้องเรียนเพื่อใช้ติวหนังสือได้ไหม ?

สถานที่ติวหนังสือสอบ มีหลัก ๆ 2 ที่ครับ คือ หน้าห้องงานธุรการ กองกิจการนิสิต และศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง สำนักหอสมุด ชั้น 5  ส่วนการขอใช้ห้องเรียนของคณะเพื่อติวหนังสือ สามารถใช้ได้ครับ โดยให้น้องตรวจสอบดูจากเว็บทะเบียนก่อน ว่าห้องที่น้องต้องการใช้ว่างช่วงไหน ว่างหรือไม่ (โดยห้องที่น้อง สามารถจองได้มี SD-318 SD-319 SD-513 SD-514 และ SD-516) แล้วจึงไปกรอก “แบบฟอร์มขอใช้ห้องนอกตารางเรียน” (น้อง ๆ สามารถใช้ห้องได้ถึงเวลา 21.00 น. เท่านั้น)  เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและอนุญาตการใช้ห้องแล้ว ก็จะลงชื่อน้องในเว็บทะเบียนว่าน้องได้จองใช้ห้อง ในช่วงเวลาที่น้องต้องการ เพื่อกันการจองห้องทับซ้อนครับ (โดยมีเงื่อนไขว่า น้องต้องจองก่อนการใช้ห้องล่วงหน้า เช่นน้องจะใช้วันที่ 20 น้องต้องจองก่อนวันที่ 20 นะครับ)

Permanent link to this article: https://insa.buu.ac.th/2010/?question=%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5