ทั้ง 3 สาขาวิชาในระดับปริญญาตรี ที่คณะวิทยาการสารสนเทศได้ทำการเปิดสอน เมื่อเรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง ?

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  1. นักวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
  2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  3. ผู้เขียนชุดคำสั่ง (โปรแกรมเมอร์)
  4. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
  5. ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
  6. ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
  1. วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer) หรือนักเขียนโปรแกรม (Programmer/Developer)
  2. วิศวกรความต้องการ (Requirement Engineer)
  3. นักประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software Quality Assurance)
  4. วิศวกรปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ (Software Process Improvement Engineer)
  5. นักทดสอบระบบ (Software Tester)
  6. นักบูรณาการระบบ (System Integrator)
  7. นักวิเคราะห์ระบบหรือนักออกแบบระบบ (System Analyst / Designer)
  8. ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Manager)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  1. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ
  2. นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
  4. นักพัฒนาระบบ
  5. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
  6. ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ
  7. นักพัฒนาเว็บไซต์
  8. ผู้จัดการซอฟต์แวร์
  9. ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  10. นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

Permanent link to this article: https://insa.buu.ac.th/2010/?question=%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87-3-%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3