บัตรประจำตัวนิสิตมีประโยชน์อย่างไรบ้าง ?

บัตรประจำตัวนิสิตเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับ เพราะใช้ในการติดต่อราชการ การขอใช้บริการ เช่น การขอรหัสผ่านของสำนักคอมพิวเตอร์ การเข้าออกมหาวิทยาลัยในยามวิกาล เมื่อประสบอุบัติเหตุแล้วเข้ารับการรักษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา) โดยไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน และที่สำคัญมากที่สุด คือ แสดงตนในการเข้าสอบนะครับ เมื่อบัตรนิสิตหาย ให้น้องลองมาตรวจสอบที่คณะว่ามีคนมาส่งคืนให้หรือไม่ แต่ถ้าหาไม่เจอน้องจะต้องรีบดำเนินการทำบัตรนิสิตใหม่ โดยให้ติดต่อที่งานทะเบียนและสถิตินิสิต สำนักงานอธิการบดี อาคาร ภปร. ชั้น 1  พร้อมชำระค่าทำบัตรนิสิตใหม่ (นิสิตภาคปกติจะต้องชำระค่าทำบัตรนิสิตใหม่ จำนวน 70 บาท  นิสิตภาคพิเศษจะต้องชำระค่าทำบัตรนิสิตใหม่ จำนวน 100 บาท)

Permanent link to this article: https://insa.buu.ac.th/2010/?question=%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0