ผู้ปกครองสามารถเบิกค่าเทอมได้ ต้องทำอย่างไรบ้าง ?

สำหรับการเบิกค่าเทอม ลูกข้าราชการหรือที่สามารถเบิกได้ ให้ปฏิบัติดังนี้
๑. ให้น้องชำระเงินกับตัวแทนสถาบันการเงินตามที่ระบุไว้
๒. เมื่อชำระเงินเสร็จแล้ว ให้นำใบเสร็จที่ได้จากธนาคาร รวมถึงตัวต้นฉบับ ไปที่กองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ อาคารภปร. (ออกจากลิฟต์เลี้ยวซ้าย)
๓. เข้าไปที่สำนักงานกองคลังและทรัพย์สิน บอกกับเจ้าหน้าที่ว่า มาขอใบเสร็จที่เบิกได้ แล้วเอาใบเสร็จที่น้องถือไป ยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ แล้วเจ้าหน้าที่จะประทับตรามหาวิทยาลัย และรับรองให้ใบเสร็จให้ พร้อมแนบ ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตภาคปกติ พ.ศ.๒๕๕๒ และ ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตภาคพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๒ คืนมาให้น้อง (ชื่อระเบียบ ไม่แน่ใจว่าถูกรึป่าวนะครับ แต่พี่เคยเห็นตัวนี้)
๔. เสร้จสิ้นการขอใบเสร็จที่เบิกได้ จากนั้นให้น้องนำไปให้ผู้ปกครองเบิกตามหน่วยงานต้นสังกัดได้เลยครับ

Permanent link to this article: https://insa.buu.ac.th/2010/?question=%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2