เกียรตินิยมคืออะไร แล้วจะได้ยังไง ?

เกียรตินิยม คือ ผู้ที่เรียนจนสำเร็จการศึกษา และไม่เคยสอบได้ D+ D หรือ F ในรายวิชาใดเลย และมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25  โดยเกียรตินิยมแบ่งได้ 2 แบบ คือ

  1. ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 2 ต้องเรียนครบตามหลักสูตร 4 ปี ได้เกรดเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป
  2. ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 ต้องเรียนครบตามหลักสูตร 4 ปี ได้เกรดเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 3.60 ขึ้นไป

น้องสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 ข้อ 30 ครับ

Permanent link to this article: https://insa.buu.ac.th/2010/?question=%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7