เมื่อประสบอุบัติเหตุ สามารถเบิกค่าประกันอุบัติเหตุได้ที่ไหน และทำอย่างไรบ้าง ?

ถ้าน้องประสบอุบัติเหตุ แล้วเข้ารักษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลนะครับ แต่ต้องแสดงบัตรนิสิตทุกครั้งที่ติดต่อเข้ารับการรักษา  แต่ถ้าเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรัฐบาล เอกชน และคลินิกแผนปัจจุบัน น้องต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองก่อน แล้วนำใบเสร็จรับเงินตัวจริง พร้อมใบรับรองแพทย์ตัวจริง และสำเนาบัตรนิสิต  ไปติดต่อที่ห้อง 212 งานบริการและสวัสดิการ กองกิจการนิสิต อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น 2 (แคนทีน) ในวันและเวลาราชการ เพื่อขอค่ารักษาพยาบาลคืน (น้องสามารถอ่านรายละเอียดและวงเงินเพิ่มเติมได้จากประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิต อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2554 หรือที่เว็บงานกิจการนิสิต http://insa.buu.ac.th ในหน้าข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง)

Permanent link to this article: https://insa.buu.ac.th/2010/?question=%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%95%e0%b8%b8-%e0%b8%aa%e0%b8%b2