เรียนแล้วติด F ทำอย่างไรดี ?

ถ้าวิชาใดที่น้องเรียนแล้วติด F น้องต้องเรียนซ้ำเพื่อแก้ผลการเรียนครับ มีเงื่อนไขคือ ถ้าน้องได้รับ F ในรายวิชาบังคับ น้องจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ำอีก จนกว่าจะได้รับ A B+ B C+ C D+ หรือ D ครับ  แต่ถ้าได้รับ F ในรายวิชาเลือกน้องจะสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาอื่นแทนได้ แต่ต้องอยู่ในกลุ่มวิชาเดียวกัน (รายละเอียดน้องสามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้ที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 ข้อ 18 ครับ)

Permanent link to this article: https://insa.buu.ac.th/2010/?question=%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94-f-%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%a3